zdjęcie przedstawiające koputer tablet i telefon komurkowy

Projekt „Cyfrowa Małopolska” jest realizowany przez Fundację Instytut Myśli Innowacyjnej
w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, III Oś Priorytetowa Cyfrowe kompetencje społeczeństwa, Działanie 3.1 Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Rekrutacja do projektu

 

W rekrutacji może wziąć udział każda osoba, która spełni następujące kryteria dostępu:

  • ukończenie 44. roku życia (na dzień składania dokumentacji rekrutacyjnej),
  • zamieszkanie na terenie jednego z 9 powiatów: bocheńskiego, dąbrowskiego, gorlickiego, krakowskiego, limanowskiego, m. Nowy Sącz, nowosądeckiego, nowotarskiego i tarnowskiego,
  • chęć zdobycia lub rozwijania kompetencji cyfrowych.

Pierwszeństwo do udziału w projekcie mają osoby, które otrzymają podczas rekrutacji najwięcej punktów premiujących:

  • osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności  (3 pkt),
  • osoba, która nigdy nie korzystała z Internetu (2 pkt),
  • osoba zamieszkująca obszar wiejski (1 pkt).

 

W ramach rekrutacji osoby zainteresowane udziałem w projekcie zobowiązane będą do dostarczenia wypełnionych i podpisanych dokumentów rekrutacyjnych do Biura Projektu lub do miejsc wyznaczonych w danej gminie.

 

Biuro Projektu: ul. Parkowa 5, 33-300 Nowy Sącz

 

Informacje o projekcie

Celem projektu jest podniesienie kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania
z komputera i Internetu, w tym z e-usług, wśród 870 mieszkańców powyżej 44. roku życia z terenu woj. małopolskiego, poprzez realizację wsparcia w postaci szkoleń stacjonarnych oraz innych metod przekazywania wiedzy z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK).

 

W ramach szkoleń przewidziano 10 spotkań/8 spotkań w wymiarze 4 godzin lekcyjnych (4 x 45 min)/2 godzin lekcyjnych (2×45 min). Spotkania szkoleniowe będą  oferowane na dwóch poziomach zaawansowania (podstawowy i zaawansowany), przy czym realizacja poziomu zaawansowanego jest opcjonalna i będzie wynikać z analizy umiejętności uczestników projektu. Szkolenia będą prowadzone w grupach ok. 10 osobowych/4 osobowych, a ich tematyka będzie obejmować m.in. następujące zagadnienia: Zarządzam swoim wizerunkiem
i informacjami o mnie
, Zdobywam nowe kwalifikacje, Dbam o zdrowy tryb życia, Korzystam
z systemu opieki zdrowotnej, Zakupy w Internecie
i inne.

Zajęcia szkoleniowe prowadzone będą przez trenerów w miejscach wyznaczonych
w poszczególnych gminach biorących udział w projekcie.

Poniżej dokumenty rekrutacyjne do pobrania:

Formularz zgłoszeniowy

Deklaracja uczestnictwa w projekcie

Oświadczenie o niepełnosprawności

Test diagnostyczny

Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Zmiana 04.01.2021 r. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie

Źródło tekstu