Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2019
z dn. 1 lutego 2019 roku
Dyrektora Biblioteki Publicznej w ZielonkachREGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONKACH§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej w Zielonkach oraz filii bibliotecznych w Węgrzcach, Przybysławicach i Bibicach.

2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:


- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 406, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2012 poz. 642, z późn. zm.);

- Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy  Nr XXV/7/2013 z dnia 21.03.2013 r., służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.


3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami).


§ 2

PRAWO KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG BIBLIOTEKI


1. Prawo korzystania z wypożyczalni nabywa się z chwilą otrzymania karty bibliotecznej, wystawionej po:


- okazaniu aktualnego dowodu tożsamości ze zdjęciem i numerem PESEL;
- okazaniu karty pobytu (w przypadku obywateli spoza krajów Unii Europejskiej) lub dokumentu potwierdzającego prawo stałego pobytu (w przypadku obywateli z krajów Unii Europejskiej);
- wypełnieniu karty zapisu - załącznik nr 2 i 3 do  Zarządzenia nr 9/2019 z dn. 1.02.2019 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach - zawierającej oświadczenie zgody na wykorzystanie przez Bibliotekę danych osobowych w celach statystycznych oraz w sprawach związanych ze zwrotem wypożyczonych książek;
- potwierdzeniu podpisem zobowiązania do przestrzegania Regulaminu Biblioteki.

2. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają i podpisują zobowiązanie rodzice lub opiekunowie prawni. Podstawą zapisu niepełnoletniego czytelnika jest dowód tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna prawnego.
3. Biblioteka nie pobiera opłaty za wydanie pierwszej karty bibliotecznej. Przy wydaniu kolejnej karty pobiera się opłatę w wysokości 5 zł.
4. Czytelnik Biblioteki jest odpowiedzialny za wszystkie wypożyczenia dokonane przy użyciu jego karty i jest zobowiązany do jej ochrony przed zgubieniem lub zniszczeniem. Zagubienie lub zniszczenie karty należy niezwłocznie zgłosić w Bibliotece.
5. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za posługiwanie się kartą biblioteczną przez osoby trzecie,  do czasu zgłoszenia zastrzeżenia karty przez jej właściciela.
6. Czytelnik Biblioteki zobowiązany jest informować Bibliotekę o każdorazowej zmianie adresu zamieszkania oraz innych danych zawartych w karcie zapisu.
7. Podanie adresu e-mail przez czytelnika jest równoznaczne z wyrażeniem przez niego zgody na systemowe wysyłanie przez Bibliotekę informacji o zarezerwowanych książkach, zbliżającym się terminie zwrotu książek, upomnieniach.
8. Likwidacja konta czytelniczego możliwa jest na prośbę czytelnika, po zwrocie karty czytelniczej, wyłącznie po uregulowaniu wszelkich zaległości w stosunku do Biblioteki.
9. Dzieci do lat 16 mogą wypożyczać książki dla czytelników dorosłych za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych wyrażoną na piśmie.
10. Na terenie Biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, rozmów z telefonów komórkowych. Osoby nietrzeźwe i znajdujące się pod wpływem środków odurzających nie mogą przebywać w lokalu Biblioteki ani dokonywać wypożyczeń.
11. Godziny otwarcia Biblioteki głównej i filii określa załącznik nr 4 do Zarządzenia nr 9/2019 z dn. 1.02.2019 r. dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach. 
12. Dyrektor Biblioteki ma prawo zamknąć bibliotekę główną i filie na określony czas lub ograniczyć zakres ich pracy z powodu urlopu, awarii, remontu, prac porządkowych, inwentaryzacji zbiorów lub innych ważnych przyczyn.
13. Bieżące komunikaty dotyczące pracy biblioteki, dotyczące Czytelników są umieszczane na stronie www.biblioteka.zielonki.org i na portalach społecznościowych biblioteki głównej i filii.
14. Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy osobiste pozostawione bez nadzoru.
15. Z biblioteki nie można wynosić materiałów bibliotecznych nie podlegających wypożyczeniu. Dotyczy to również sprzętu i innych składników majątkowych biblioteki.§ 3
WYPOŻYCZANIE ZBIORÓW


1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 książki na okres nie dłuższy niż 30 dni za okazaniem ważnej karty bibliotecznej. W uzasadnionych przypadkach (dłuższy wyjazd, pisanie prac naukowych itp.) na indywidualny wniosek czytelnika, istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby egzemplarzy.
2. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongata nie może nastąpić później niż w dniu upływu terminu zwrotu materiałów bibliotecznych. Czytelnik może uzyskać dwa razy prolongatę terminu zwrotu materiałów bibliotecznych (osobiście, telefonicznie, e-mailem lub przez e-katalog).
3. Biblioteka może skrócić ustalony w § 3 pkt. 1 termin zwrotu książek, jeżeli stanowią one szczególnie poszukiwane pozycje, np. książki objęte wykazami lektur szkolnych.
4. Na prośbę czytelnika Biblioteka może rezerwować książki aktualnie wypożyczone przez innych czytelników.
5. W razie braku książki, czytelnik może otrzymać informację, w której z najbliższych bibliotek na terenie gminy Zielonki znajduje się poszukiwana przez niego książka.
6. Wybrane książki czytelnik rejestruje u dyżurnego bibliotekarza, któremu też zwraca wypożyczone książki.
7. Czytelnicy mogą składać zamówienia na książki drogą elektroniczną poprzez e-katalog SOWA. Zamówione w ten sposób książki należy odebrać w ciągu 14 dni od dnia wysłania przez Bibliotekę potwierdzenia na podany przez czytelnika e-mail lub zawiadomienia telefonicznego.
8. Z usługi rezerwowania zbiorów bibliotecznych czytelnik korzysta wówczas, gdy wszystkie egzemplarze danego wydania są aktualnie wypożyczone. Czytelnik, który podał swój adres e-mail, otrzymuje informację o rezerwacji drogą elektroniczną, pozostali czytelnicy drogą telefoniczną. Zbiory należy odebrać w ciągu 14 dni od daty otrzymania informacji. Po tym okresie zostają one przekazane do udostępniania. Biblioteka nie przyjmuje reklamacji wynikających z przekroczenia terminu odbioru zarezerwowanych zbiorów.
9. Biblioteka na prośbę czytelnika udziela informacji o książkach, pomaga w doborze literatury, w korzystaniu z katalogów.


§ 4
UDOSTĘPNIANIE PREZENCYJNE


1. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu w Czytelni Ogólnej, w filiach w miejscach do tego wyznaczonych, za pośrednictwem bibliotekarza.
2. Materiały biblioteczne udostępnia się na miejscu po okazaniu dowodu tożsamości lub karty bibliotecznej oraz po zarejestrowaniu w zeszycie odwiedzin.
3. W Czytelni Ogólnej obowiązuje cisza, zakaz palenia tytoniu i spożywania posiłków oraz zakaz prowadzenia rozmów z telefonów komórkowych.
4. W Czytelni Ogólnej korzystać można ze zbiorów Czytelni oraz innych zbiorów Biblioteki.
5. Wypożyczonych zbiorów nie można wynosić z Czytelni. Przed opuszczeniem Czytelni, czytelnik zwraca książki i czasopisma.§ 5
UDOSTĘPNIANIE ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH


1. Wypożyczyć można jednorazowo 4 egzemplarze materiałów bibliotecznych:
- audiobooki, materiały do nauki języków – na okres 30 dni,
2. W uzasadnionych przypadkach (dłuższy wyjazd, pisanie prac naukowych itp.) na indywidualny wniosek czytelnika, istnieje możliwość wypożyczenia większej liczby egzemplarzy.
3. Zbiory biblioteczne czytelnik otrzymuje od dyżurującego bibliotekarza.
4. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania zbiorów. Zauważone uszkodzenia (uszkodzenie CD, zarysowanie płyt, itp.) należy zgłosić bibliotekarzowi.§ 7
POSZANOWANIE ZBIORÓW


1. Czytelnik jest zobowiązany do poszanowania książek będących własnością społeczną i dobrem kultury narodowej, powinien też zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem. Zauważone uszkodzenia należy zgłosić bibliotekarzowi.
2. Za szkody wynikłe ze zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia książki odpowiada czytelnik, wpłacając stosowne odszkodowanie. Na sumy wpłacane z tytułu zagubienia lub uszkodzenia książki Biblioteka wydaje czytelnikowi pokwitowanie.
3. Czytelnik może, za zgodą bibliotekarza dostarczyć zamiast zagubionej lub zniszczonej - inną książkę nie mniejszej wartości, przydatną dla Biblioteki.
4. Poniesione przez czytelnika koszty odszkodowania nie podlegają zwrotowi w wypadku późniejszego odnalezienia zbiorów bibliotecznych, które pozostają własnością Biblioteki.


§ 8
PRZETRZYMYWANIE ZBIORÓW BIBLIOTECZNYCH


1. Czytelnik odpowiedzialny jest za terminowy zwrot wypożyczonych zbiorów bibliotecznych. Bibliotekarz nie ma obowiązku przypominania czytelnikowi o terminach zwrotu wypożyczonych zbiorów.
2. Za przetrzymywanie zbiorów bibliotecznych ponad termin określony w § 3 ust.1 oraz § 6 ust. 3 Biblioteka nalicza karę pieniężną w wysokości ustalonej w Cenniku opłat i usług – (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/2019 z dn. 1.02.2019 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach). Opłaty za nieterminowy zwrot naliczane są systemowo.
3. Czytelnikom, przekraczającym termin zwrotu wypożyczonych zbiorów, Biblioteka wysyła upomnienie na koszt czytelników. Pisemne upomnienie wysłane będzie nie wcześniej niż po upływie 12 tygodni od regulaminowego terminu zwrotu zbiorów bibliotecznych.
4. W przypadku udostępnienia przez czytelnika adresu poczty elektronicznej, upomnienie poprzedzone będzie e-mailowym wezwaniem do zwrotu zbiorów bibliotecznych.
5. Kara z tytułu przetrzymania zbiorów nie jest naliczana za czas zamknięcia spowodowany urlopem, remontem czy inwentaryzacją zbiorów.
6. W przypadku zagubienia lub zniszczenia zbiorów bibliotecznych, kara za przetrzymanie jest naliczana za każdy rozpoczynający się dzień po terminie zwrotu dokumentu, aż do dnia uregulowania należności za zgubiony lub zniszczony dokument.
7. Jeżeli czytelnik, mimo upomnienia wysłanego przez Bibliotekę, nie zwróci wypożyczonych zbiorów bibliotecznych i odmówi uiszczenia należnych kar, może zostać całkowicie pozbawiony prawa do korzystania z usług Biblioteki.
8. Dyrektor Biblioteki wraz z upoważnionym przez niego pracownikiem  może w indywidualnych sprawach spisać lub umarzać zobowiązania finansowe z powyższych tytułów, jeżeli uzasadnione jest to szczególną sytuacją życiową, ekonomiczną czytelnika lub brakiem możliwości wyegzekwowania tych kwot. Z możliwości spisania bądź umorzenia czytelnik może skorzystać tylko 1 raz w roku kalendarzowym.
9. Dwa razy w roku – w maju i w grudniu - Biblioteka może ogłosić amnestię dla czytelników, polegającą na spisaniu lub umarzaniu kar, każdemu czytelnikowi, który w tym okresie dokona zwrotu przetrzymywanych dokumentów.
10. W systemie SOWA należy dokonać adnotacji dotyczącej przyczyny umorzenia.


§ 9
UDOSTĘPNIANIE SIECI INTERNET I STANOWISKA KOMPUTEROWEGO DLA CZYTELNIKÓW1. Prawo do korzystania ze sprzętu komputerowego i Internetu mają wszyscy czytelnicy posiadający aktualną kartę biblioteczną lub dokument tożsamości (np. legitymacja szkolna, dowód osobisty, paszport), po wpisaniu się do zeszytu odwiedzin.
2. Korzystanie z dostępu do sieci Internet jest bezpłatne. Biblioteka może stosować oprogramowanie blokujące dostęp do stron zawierających treści niezgodne z prawem.
3. Pracownicy Biblioteki na życzenie użytkownika udzielają instrukcji dotyczących wyszukiwania informacji za pośrednictwem Internetu oraz korzystania ze zbiorów multimedialnych. Użytkownik prowadzi poszukiwania samodzielnie.
4. Stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu udostępnia się użytkownikom na czas nieprzekraczający 1h z możliwością przedłużenia, o ile nie będzie innych użytkowników oczekujących na dostęp do komputera.
5. Na prośbę czytelnika dyżurujący bibliotekarz może wydrukować wyszukane informacje lub odpłatnie przekopiować je na nośnik elektroniczny. Koszty usługi wg Załącznika nr 5 do zarządzenia nr 9/2019 z dnia. 1.02.2019r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach ponosi Czytelnik. Realizacja zleceń następuje wg kolejności zgłoszeń.
6. Pracownicy Biblioteki mają prawo do kontrolowania czynności wykonywanych przez użytkownika przy komputerze.
7. Użytkownicy Czytelni Ogólnej mogą skorzystać ze stanowiska komputerowego w celu sporządzenia różnego rodzaju pism (listy, referaty, prace dyplomowe i inne).
8. Użytkownik po zakończeniu pracy na komputerze powinien usunąć zapisane przez siebie dane.


§ 10
OGRANICZENIA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z INTERNETU
I ZBIORÓW MULTIMEDIALNYCH


1. Użytkownikowi korzystającemu ze sprzętu Biblioteki zabrania się dokonywania zmian w konfiguracji systemu operacyjnego, zainstalowanego na dysku lokalnym komputera oraz samowolnego usuwania usterek w działaniu oprogramowania systemowego i użytkowego.
2. Biblioteka ze względu bezpieczeństwa ma prawo do blokowania stron serwisów aukcyjnych, portali społecznościowych oraz innych - uznanych przez administratora sieci za nielegalne lub niebezpieczne dla działania systemu bibliotecznego.
Zabrania się wykorzystywania Internetu do:


- przesyłania i udostępniania danych naruszających prawo oraz powszechnie uznanych za obsceniczne lub obraźliwe;
- wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców;
- kopiowania programów komputerowych będących własnością Biblioteki;
- zakładania własnych katalogów na dyskach;
- łamania zabezpieczeń systemu.


3. Podczas pracy przy komputerze zabrania się palenia tytoniu, spożywania posiłków i picia napojów.
4. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za spowodowane przez siebie szkody lub nadużycia popełnione podczas korzystania z udostępnionych mu programów użytkowych, zasobów Internetu, zbiorów multimedialnych i powierzonego sprzętu.
5. Bibliotekarz może odmówić użytkownikowi dostępu do sprzętu komputerowego, jeśli uzna, że wykonuje on czynności niepożądane, nawet jeśli nie są one określone w Regulaminie.
6. Użytkownik niestosujący się do przepisów Regulaminu może zostać czasowo lub na stałe pozbawiony prawa do korzystania ze sprzętu komputerowego na podstawie decyzji podjętej przez Dyrektora Biblioteki.


§ 11
INNE USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ BIBLIOTEKĘ


1. Biblioteka świadczy odpłatne usługi reprograficzne w zakresie, w jakim zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Zakres świadczonych usług reprograficznych określa Cennik Opłat i Usług - (załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/2019 z dn. 1.02.2019 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach).
3. Usługi wykonywane są wyłącznie na terenie Biblioteki.
4. Zgodę na sporządzenie kopii wyraża każdorazowo dyżurujący bibliotekarz.
5. Nie wykonuje się odbitek kserograficznych książek i innych kopii w zakresie, w jakim nie zezwala na to Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych, publikacji w złym stanie technicznym lub nienadających się do kopiowania z innych powodów.
6. Dozwolone jest nieodpłatne fotografowanie, bez flesza i statywu, zbiorów bibliotecznych (przy użyciu własnego sprzętu) w zakresie dozwolonego użytku, przewidzianego w Ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Czynność ta wymaga zgody dyżurującego bibliotekarza i nie może zakłócać warunków pracy innym czytelnikom.


§ 12
POSTANOWIENIA KOŃCOWE


1. Wysokości opłat regulaminowych, określa obowiązujący Cennik Opłat i Usług, stanowiący Załącznik nr 5 do Zarządzenia nr 9/2019 z dnia 1.02.2019 r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach.
2. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego Regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach (kradzież, akty wandalizmu) na stałe, pozbawiony prawa korzystania z Biblioteki. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania.
3. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do Księgi Skarg i Wniosków.
4. Regulamin korzystania z Biblioteki Publicznej w Zielonkach wchodzi w życie z dniem 1 lutego 2019 roku.
5. Listę osób upoważnionych do pobierania należności za przetrzymanie książek lub materiałów bibliotecznych określa załącznik nr 6 do Zarządzenia nr 9/2019 z dnia 1.02.2019r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach.
6. Wzór upoważnienia do pobierania należności. stanowi załącznik nr 7 do Zarządzenia nr 9/2019 z dnia 1.02.2019r. Dyrektora Biblioteki Publicznej w Zielonkach.