Przywróćmy staropolską tradycję robienia pisanek.

Pisanki, pisanki jajka malowane.
Nie ma Wielkanocy bez barwnych pisanek”.
Krystyna Parnowska –Różecka

Wielkanoc to niewątpliwa okazja do powrotu starej pięknej i barwnej obyczajowości polskiej związanej z tym najważniejszym i najstarszym świętem chrześcijaństwa. Z tej okazji Sołectwo Zielonki

ogłasza konkurs na „Najpiękniejszą pisankę - Wielkanoc 2013”

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Sołectwa bez względu na wiek, a pisanki mogą być wykonane dowolną techniką, przy użyciu wszelkich dostępnych materiałów, na jajkach ptasich oraz wydmuszkach,  styropianowych, drewnianych, czy papierowych. Nie ma ograniczeń co do wielkości pisanki i jej formy (płaska, wielowymiarowa). Szczegóły zawiera Regulamin konkursu.

Gotowe pisanki należy złożyć w terminie od 25 - 29 marca br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  przy ul. Galicyjskiej 17 lub 30 marca (Sobota Wielkanocna) w Zakrystii Kościoła p.w. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach, pozostawiając dane identyfikujące uczestnika-autora pisanki.

Dla zainspirowania i zachęcenia do udziału w konkursie, a tym samym pragnąc przywrócić tradycje zdobienia jaj Sołectwo Zielonki oraz Gminna Biblioteka Publiczna zapraszają wszystkich małych i dużych mieszkańców sołectwa do udziału w warsztatach plastycznych 14 marca 2013r. od godz. 18.00. w holu Biblioteki przy ul. Galicyjskiej 17

Warsztaty dadzą możliwość zobaczenia współczesnych technik zdobienia jaj, przygotowania własnej pisanki, mogą też stać się źródłem  inspiracji do ozdobienia jaj w domu na świąteczny stół. Organizatorzy przygotowali materiały do wykonania pisanki w zaprezentowanych na warsztatach technikach.

REGULAMIN KONKURSU

1. Organizator konkursu:

Sołtys Zielonek i Rada Sołecka.

2. Czas trwania konkursu:

  •  zgłaszanie prac konkursowych - 25-30 marca 2013 r.
  •   ocena prac konkursowych - 5 kwietnia 2013r.
  • ogłoszenie wyników - 9 kwietnia 2013 r.

3. Warunki uczestnictwa w konkursie:

  • każdy mieszkaniec sołectwa Zielonki może wziąć udział w konkursie, bez względu na wie
  • w konkursie nie mogą uczestniczyć organizatorzy ani członkowie komisji konkursowej;
  • jeden uczestnik może zgłosić tylko jedna pisankę;
  • pisanka zgłoszona do konkursu musi być wykonania własnoręcznie;
  • pisanka może być wykonana z naturalnych jaj ptasich (ugotowane), wydmuszek takich jaj, jaj styropianowych, drewnianych, papierowych i innych
  • nie wprowadza się ograniczeń co do wielkości, formy (płaska, wielowymiarowa) i techniki wykonania pisanki;
  • wykonaną pisankę należy złożyć w terminie od 25 - 29 marca br. w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej  przy ul. Galicyjskiej 17 lub 30 marca (Sobota Wielkanocna) w Zakrystii Kościoła pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny w Zielonkach, pozostawiając dane identyfikujące uczestnika-autora pisanki (formularz stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu).

5. Ocenie będą podlegały: pomysłowość, staranność wykonania, nawiązanie do tradycji świątecznej i wrażenie artystyczne.

6. Zgłoszone do konkursu pisanki będą oceniane przez komisję konkursową powołaną przez organizatora konkursu. Decyzje komisji konkursowej są ostateczne i nie przysługuje od nich odwołanie.

7. Ustalona przez Komisje lista laureatów zostanie podana na stronie internetowej  Sołectwa
i Gminy Zielonki oraz w „Wiadomościach Lokalnych Gminy Zielonki”, a laureaci zostaną poinformowani indywidualnie o wynikach konkursu, czasie i miejscu odbioru nagrody/wyróżnienia/dyplomu.

8. Warunki dodatkowe:

·       prawo interpretacji regulaminu bądź rozstrzygania kwestii  nieujętych w Regulaminie przysługuje przewodniczącemu komisji konkursowej.

·       wszelkich dodatkowych informacji o konkursie udziela Marzena Gadzik–Wójcik- członek rady sołeckiej nr tel. kom. 502 221 060 e mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.


Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie Sołectwa Zielonki

Najpiękniejsza pisanka - Wielkanoc 2013”

 

 

IMIĘ………………………………………………………………………

 

NAZWISKO………………………………………………………………

 

Dane kontaktowe ………………………………………………………….

 

 

…………………………

miejscowość i data

 

…………………………………

 podpis uczestnika konkursu

 

……………………………

imię i nazwisko,  czytelny podpis prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej

 

OŚWIADCZENIE

I.          Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych/moich danych osobowych oraz osoby, której jestem prawnym opiekunem*, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.).

Jestem świadomy/świadoma, że:

-   dane osobowe są przetwarzane dla potrzeb do realizacji Konkursu „Najpiękniejsza pisanka - Wielkanoc 2013” organizowanego przez Sołectwo Zielonki,

-   w związku z publikacją prac dla potrzeb realizacji Konkursu

-   mam prawo dostępu do danych osobowych i możliwość ich poprawiania,

-   wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestniczenia w Konkursie „Najpiękniejsza pisanka - Wielkanoc 2013”

II.          Wyrażam zgodę na nieodpłatne korzystanie przez organizatora Konkursu z przesłanej pracy poprzez publiczną prezentację i umieszczenie w sieci Internet na stronie www.solectwo.zielonki.pl ; www.zielonki.pl 

 

 

…………………………

miejscowość i data

 

…………………………………

 podpis uczestnika konkursu

 

……………………………

imię i nazwisko,  czytelny podpis prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej

* niepotrzebne skreślić