Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2019
z dn. 1 lutego 2019 roku
Dyrektora Biblioteki Publicznej w ZielonkachREGULAMIN KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW I USŁUG
BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W ZIELONKACH§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1. Regulamin Korzystania ze Zbiorów i Usług, zwany dalej Regulaminem, określa zasady i warunki korzystania ze zbiorów i usług Biblioteki Głównej w Zielonkach oraz filii bibliotecznych w Węgrzcach, Przybysławicach i Bibicach.

2. Biblioteka jest instytucją kultury o charakterze publicznym działającą na podstawie:


- Ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (t.j. Dz.U. 2012 poz. 406, z późn. zm.);
- Ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (t.j. Dz.U. 2012 poz. 642, z późn. zm.);

- Statutu nadanego Uchwałą Rady Gminy  Nr XXV/7/2013 z dnia 21.03.2013 r., służąc rozwijaniu i zaspakajaniu potrzeb czytelniczych społeczeństwa oraz upowszechnianiu wiedzy i rozwojowi kultury.


3. Dane osobowe gromadzone i przechowywane przez Bibliotekę wykorzystywane są wyłącznie do celów statystycznych oraz w sprawach związanych z egzekwowaniem zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Cel i sposób gromadzenia danych jest zgodny z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. 2016 poz. 922 z późniejszymi zmianami).


W związku z wprowadzeniem z dniem 2 stycznia 2017 r. nowego regulaminu korzystania ze zbiorów i usług bibliotecznych, który reguluje kwestię naliczania przez system biblioteczny "SOWA" kar za książki przetrzymane, informujemy wszystkich użytkowników, że:

  1. Wypożyczanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych Biblioteki jest bezpłatne. Przypominamy, że wszystkie materiały udostępniamy na okres 30 dni z prawem do dwukrotnej prolongaty (przedłużenia). Prolongaty można dokonać telefonicznie, e-mailem, osobiście lub przez katalog on-line.
  2. System biblioteczny "SOWA" nalicza opłaty jedynie za książki przetrzymane powyżej 30 dni, które nie zostały prolongowane. Kara wynosi 0,10 zł za każdy dzień za jedną książkę. Na potwierdzenie wniesionych opłat, czytelnicy otrzymują pokwitowanie drukowane z programu "SOWA" lub z kwitariusza.
  3. Opłacie podlegają tylko usługi reprograficzne powołane w § 11 regulaminu.
  4. Szczegółowe zasady dotyczące odpłatności oraz wysokość opłat określa cennik usług i opłat.

Prosimy o zapoznanie się z treścią nowego regulaminu. Wszystkie informacje dostępne tutaj.